Puolustuksellinen julkaisu osana Patenttistrategiaa

Puolustuksellinen julkaisu osana Patenttistrategiaa

puolustuksellisen julkaisun (saksaksi”Sperrveröffentlichung”) perusajatuksena on luoda uusinta tai aikaisempaa tekniikkaa, joka on käyttökelpoinen kilpailijoiden julkaisemisen jälkeen jättämiä patenttihakemuksia vastaan. Keksinnön patentoitavuuskriteerit, mukaan lukien uutuus ja keksinnöllinen vaihe, määräytyvät uusimman tekniikan mukaan, minkä vuoksi keksinnölle ei ole keksintöjen julkistamisen jälkeen mahdollista saada patenttisuojaa.

keksinnön puolustuksellinen julkaiseminen voi siten estää kilpailijoita patentoimasta onnistuneesti samaa keksintöä.

1. Aikaisemman taiteen määritelmä

nykytaiteen tai aiemman taiteen määritelmä on suurelta osin standardoitu patenttijärjestelmissä. Eurooppalaisen patenttisopimuksen 54 artiklan 2 kohdan mukaan viimeisimmän kehityksen katsotaan käsittävän kaiken, mikä on saatettu yleisön saataville kirjallisella tai suullisella kuvauksella, käytöllä tai muulla tavalla ennen Eurooppapatenttihakemuksen jättämispäivää. Muotoilu” tai millään muulla tavalla ” osoittaa, ettei keksinnön julkistamistavalla ole merkitystä. Tärkeintä on tulos.

vastaavia määritelmiä on muillakin lainkäyttöalueilla; KS.esimerkiksi Saksan patenttilain 3§: n 1 momentti, Yhdysvaltain patenttilain 35§: n 102§: n 1 momentti tai Singaporen patenttilain 14§: n 2 momentti.

on syytä huomata, että Singaporen Patenttilaki tarjoaa yhden kattavimmista aikaisemman taiteen määritelmistä, nimittäin: ”…kaikki aine (olipa kyseessä tuote, prosessi, tieto jommastakummasta tai mistä tahansa muusta), joka on milloin tahansa ennen kyseisen keksinnön prioriteettipäivää saatettu yleisön saataville (Singaporessa tai muualla) kirjallisella tai suullisella kuvauksella, käytöllä tai muulla tavalla”.

2. Missä julkaista? Minne Kukaan Ei Katso!

puolustusjulkaisun huono uutinen on se, että julkaisemalla keksintö tulee yleisön ja siten myös kilpailijoiden saataville.

tässä piilee puolustuksellisten julkaisujen dilemma. Toisaalta halutaan luoda ennakkotaidetta siten, että kilpailijat eivät voi patentoida keksintöä, ja toisaalta ei haluta, että kilpailija pääsee käsiksi puolustavassa julkaisussa kuvattuun tekniseen opetukseen. Ihannetapauksessa puolustusjulkaisun pitäisi olla yleisön saatavilla, mutta samalla vaikeasti löydettävissä.

3. Verkkojulkaisut

on yleisesti tunnustettu, että aikaisempi taide voi sisältää myös verkkojulkaisuja, joiden katsotaan olevan lakisääteisen määritelmän mukaisesti ”muutoin” yleisön saatavilla. Nykyaikaiset verkkojulkaisijat, kuten https://www.lulu.com/ tai https://priorart.ip.com/, mahdollistavat julkaistujen dokumenttien haettavuuden säätämisen. Toisin sanoen voimme tehdä julkaistun dokumenttimme löytämisestä kilpailijoille helpompaa tai vaikeampaa.

huolimatta siitä, että aikaisemman taiteen määritelmät ovat eri lainkäyttöalueilla samankaltaiset, sen tulkinnassa on eroja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa saatetaan soveltaa tiukempia ennakkotaidekriteereitä kuin Euroopassa. Erityisesti tietyissä olosuhteissa verkossa julkaistua asiakirjaa voidaan pitää yleisön saatavilla Euroopassa, mutta ei Yhdysvalloissa.

jos dokumentin hakukelpoisuus on alennettu sellaiselle tasolle, että dokumenttia on käytännössä mahdotonta löytää, sitä tuskin voidaan pitää yleisön saatavilla olevana. Kuitenkin tällainen ”julkaiseminen”, joka on enemmän arkistointia kuin julkaisemista, voi olla myös erittäin hyödyllistä dokumentoida sisäistä nykytilaa arkistoimalla asiakirjoja. Tällöin voidaan käyttää Benelux i-Depotia.

4. Päätöksen tekeminen keksinnön julkaisemisesta

keksintöilmoitusten käsittelyyn on erilaisia vaihtoehtoja:

 • tee patentti-tai hyödyllisyysmallihakemus,
 • arkistoi keksintö, esim.pitääkseen sen salassa tai seuratakseen sitä myöhemmin,
 • Julkaise keksintö puolustusjulkaisuna,
 • Julkaise tai hylkää keksintö, esim. yrityksen kannalta merkityksettömänä.

yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vaihtoehdon selvittäminen ei ole aina helppoa. Patentoitavuuskriteerien, kuten uutuuden ja keksinnöllisyyden, lisäksi päätöksentekoprosessin lopputulokseen voivat vaikuttaa useat muut tekijät Patenttistrategiasta riippuen, kuten:

 • merkityksellisyys markkinoilla tai tuotevalikoimassa,
 • teknologinen toteutettavuus,
 • houkuttavuus kilpailijoille,
 • rikkomisen havaitsemisen helppous ja
 • budjettirajoitukset.

eri vaikuttavien tekijöiden vuoksi päätöksen tekee usein tiimi tai Patenttikomitea. Asiantuntijaryhmällekin päätöksenteko voi kuitenkin olla haastavaa. Siksi päätöksenteon helpottamiseksi käytetään toisinaan erityisesti kehitettyjä keksintöjen arviointijärjestelmiä, jotka perustuvat arvolukuihin ja painotuskertoimiin.

joissakin mustavalkoisissa tapauksissa, jos keksinnön arviointi johtaa enimmäisarvolukuun tai vähimmäisarvolukuun, voidaan nopeasti päättää hakea patenttia tai hylätä keksintö. Keskihintaiselle segmentille erityisesti budjettirajoitteiden vuoksi keksinnön julkaiseminen tai arkistointi voi kuitenkin olla parempi vaihtoehto.

käytettävissä oleva aika päätöksen tekemiseen voi olla hyvin rajallinen. Joskus päätöksen tekemiselle on tiukka takaraja esimerkiksi siksi, että keksintö on esiteltävä näyttelyssä tai prototyyppi on lähetettävä kiireesti. Päättäjät työskentelevät usein tiukkojen agendojen vuoksi kovassa aikataulupaineessa ilman mitään tällaista välitöntä tapahtumaa. Esimerkiksi suurissa monikansallisissa yhtiöissä käytettävissä oleva aika keksintöjen ilmoittajia koskevan päätöksen tekemiseen on usein alle 10 minuuttia keksintöä kohden.

5. Puolustuksellisia julkaisuja

puolustuksellisia julkaisuja ei kovin usein mainita. Lisäksi useimmissa tapauksissa puolustavia julkaisuja ei koskaan käytetä patenttia vastaan. Puolustavien julkaisujen suhteellisen vaatimattomalle roolille on useita selityksiä:

 • puolustukselliset julkaisut eivät anna täytäntöönpanokelpoisia monopolioikeuksia, joita voidaan käyttää kilpailijoita vastaan,
 • puolustukselliset julkaisut voivat sisältää arkaluonteisia tietoja sisäisestä tietotaidosta. Siksi on harkittava kahdesti, ennen kuin julkaisu saatetaan yleisön saataville,
 • vaikeasti löydettävien julkaisujen kohdalla yleisön saatavuus voidaan kyseenalaistaa,
 • puolustukselliset julkaisut heijastavat jatkuvasti muuttuvaa nykytilannetta tai tilannekuvaa. Siksi teknologian kehityksen myötä sen merkitykseen voi vaikuttaa.

6. Puolustukselliset julkaisut ja ”Arbeitnehmererfinderrecht” (työntekijöiden keksijöiden oikeus)

tämä on hyvin saksalainen näkökulma puolustuksellisiin julkaisuihin. ”Gesetz über Arbeitnehmererfindungen” (Saksan työntekijöiden Keksintölaki) mukaan, jos työntekijä ilmoittaa keksinnöstä työnantajalle ja jos työnantaja ”vaatii” keksintöä (esimerkiksi yrityksen kannalta merkityksellinen), työnantaja on velvollinen tekemään patenttihakemuksen.

tästä työnantajan yleisestä patenttihakemusvelvollisuudesta voidaan poiketa työntekijän kanssa tehdyllä erityissopimuksella.

tällaiseen sopimukseen liittyy yleensä työnantajan suorittama kertasuoritus keksijälle, kun työnantaja väittää keksinnön olevan yrityksen kannalta merkityksellinen.

työnantajan tulee joka tapauksessa ennen keksinnön julkaisemista varmistaa, että kaikki työntekijän oikeuksia koskevat oikeudelliset kysymykset on ratkaistu.

7. Yleinen turvallisuus

monissa maissa on voimassa säännöksiä, jotka rajoittavat keksintöjen tekemistä ulkomailla ennen kuin hallinto on käyttänyt sananvaltaansa kyseisestä aiheesta. Esimerkkejä ovat ydinteknologia, sotilasteknologia jne.

patenttihakemusten osalta tätä voidaan säännellä patenttilaissa, esimerkiksi Singaporessa Singaporen patenttilain 34§: n ja Saksassa Saksan patenttilain 50§: n patg mukaan. Puolustuksellisiin julkaisuihin voidaan soveltaa muita säännöksiä, esimerkiksi Singaporen Strategic Goods Control Act tai saksan rikoslain 94§.

8. Päätelmä

verkkojulkaisu on suhteellisen halpaa, ja sitä voidaan tehokkaasti käyttää ennakkotaiteen luomiseen kilpailijoiden patenttihakemuksia vastaan. Saatavuus, esim. levittäminen, haettavuus, hinta jne. verkossa julkaistavista puolustusjulkaisuista voidaan säätää asiakkaan patenttistrategian mukaisesti.

ennen julkaisemista puolustuskieliset julkaisut on tarkistettava perusteellisesti arkaluonteisten tietojen varalta, joiden ei oleteta tulevan yleisön saataville.

kovan aikapaineen alla työskentelevässä joukkueessa voi olla vaikea tehdä päätöstä puolustuspään julkaisemisesta. Paitsi jos päätöksen puolustusjulkaisun laukaisemisesta tekee joukkueen johtaja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.